" Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν."

                                                                                                                 Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ε': 24

Κηρύγματα

Στην κορυφή